Leden 2016

Dvě války (Two Wars)

31. ledna 2016 v 10:52 Br3ak Th3 Cod3
Když běžím za tebou
Na kdovíjakou střechu
Tak doufám, že to není pravda
Že to ještě pořád dokážu zastavit

Zraněný, zmítající se, uvězněný
Konečně ticho
Mučící okamžiky vadnou a umírají
V té vzpomínce
Jedno poslední zranění
Nejsi se mnou, zavírám oči

Dva životy vyklouznou, propletené
Dvě ceny, které musí zaplatit, nemůžou vyhrát
Příliš mnoho nebylo řečeno, nedefinováno
Ustoupením to začíná, pak dvě války skončí

Teď už konečně vím
Jak jsi to mohl udělat
Jedna tvá část to vzdala
A stáhla mě tam sebou

Násilí, zničený a prázdný
Tak zoufale
Se snažit najít nějakou naději, není to překvapení
Všechno, na čem nakonec záleželo
Byl ten fakt, že
Jsem nebyl s tebou, zavřela jsi oči

Refrén 2x

Ty dva životy nemůžou vyhrát

Two Wars

31. ledna 2016 v 10:44 Break The Code
Poznámka: Tahle písnička má dva anglické texty. První si Slot napsali sami už kdysi dávno, ale výsledek odpovídal tomu, že v té době nikdo z nich neuměl nijak dobře anglicky (Cache v té době dokonce anglicky neuměl vůbec). Pro album Break The Code jim proto Travis Leake napsal překlad nový.

As I race up to you
To some strange rooftop
I hope that it's not true
That I can still stop this

Wounded, writhing confinement
Finally silent
Torturous moments fade and die
Inside of this memory
One last injury
You're not with me, I close my eyes

Two lives slip away intertwined
Two prices to pay, they cannot win
Too much left unsaid, undefined
Step off to begin then two wars end

I finally now know
How you could do this
Some part of you let go
And took me with you there

Violenece, broken and empty
So desperately
Try to find hope here, no surprise
In the end all that mattered
Was the fact I
Was not with you, you closed your eyes

Refrén 2x

These two lives they cannot win

Zabij mě, miláčku, ještě jednou (Kill Me Baby One More Time)

31. ledna 2016 v 10:34 Br3ak Th3 Cod3
Sleduji Počátek v plamenech
Stále nic nezbývá
Svíjející se Fénix, toužící po plamenech
Marně křičí
Nedokážu se naučit žít bez tebe
A najít tě v tomhle bludišti

Tehdy jsem ochutnal zakázané ovoce
Bylo to lepší než Bůh
Podívej, jak šplhám po stěnách (prosím, slez dolů)
Ona náhle splývá s mou cestou (tady je sjezd)
Prozkoumat zničené trasy (Marco...)
Není oběti, protože se nestal zločin (lži, lži)
Zabij mě, miláčku, ještě jednou

Uteč pryč, uteč pryč, měním se na sůl a špínu
Těm hladovým očím se podrobím
Řekni sbohem, řekni sbohem, nedokážu zapírat
Vím, že tě možná připravím o život

Nemilosrdná sestra si mě bere na starost
Má misi zachránit mě z těch plamenů, ve kterých (zklamala jsem tě)
Hořím, voda pro mé rány (zastavit bolest)
Žiju ve své jeskyni (vrať se domů)
A je to tak nádherný pocit (proč, proč)
Zabij mě, miláčku, ještě jednou

Uteč pryč, uteč pryč, měním se na sůl a špínu
Těm hladovým očím se podrobím
Řekni sbohem, řekni sbohem, nedokážu zapírat
Vím, že tě možná připravím o život

Teď jsem nespokojený, cítím pouze zimu
Otevřené rány jsou památkou na tříštící se vzpomínky
Fragmenty okamžiků, na stole leží dopis
Vím, že tehdy mi řekla, že odejít bude nejlepší
Nejsem si jistý, nebyla onou solí, způsobující bolest v mých žilách?
Anebo mohla všechno vyléčit, jen kdyby zůstala?
Spadl jsem - sražený příznaky, jako linka kardiogramu
A jen jediná věta mi utkvěla v mysli
Zabij mě, miláčku, ještě jednou

Uteč pryč, uteč pryč, měním se na sůl a špínu
Těm hladovým očím se podrobím
Řekni sbohem, řekni sbohem, nedokážu zapírat
Vím, že tě možná připravím o život
Uteč pryč, uteč pryč, uteč
Anděl prohlásil: Teď už jsem znecitlivělý
Uteč pryč, uteč pryč, uteč
Neohlížej se, protože teď jsme spolu skončili!
Je čas ztratit a zapomenout
Sbohem, předstírej, že jsme se nikdy nepotkali

Kill Me Baby One More Time

31. ledna 2016 v 10:20 Break The Code
I'm watching Genesis in flames
Nothing still remains.
A writhing Phoenix starving for
his fire screams in vain.
This revelation, don't know who is to blame.
I fell into my haze.
How can I ever learn to live without you
and find you in this maze

That's when I ate forbidden fruit
Much cooler than the lord
Look at the walls I climb (please come down)
Suddenly she merges on my route (exit here)
Broken lines to explore (Marco…)
No victim, there's no crime (lies… lies…)
Kill Me Baby One More Time

Run away, run away I 'll turn to salt and defile
Those hungry eyes, I will obey
Say goodbye, say goodbye I can't deny
I know I might take your life away

Merciless sister undertakes
a mission now to save me from this fire that I'm (I've failed you)
burning in this water for my aches (stop the pain)
I'm living in my cave (come home)
and it feels so sublime (why… why…)
Kill Me Baby One More Time

Run away, run away I 'll turn to salt and defile
Those hungry eyes, I will obey
Say goodbye, say goodbye I can't deny
I know I might take your life away

And now I 'm discontent, feeling only winter
Open wounds a monument as the memories splinter
Fragments of moments, on the table is a letter
and I know it's where she told me leaving would be better
I'm not sure, was she the salt of pain in my vein
or would she cure it all if she would just only remain
I've fallen down -knocked flat by the signs-like cardiogram lines
and only one last phrase stays on my mind
Kill Me Baby One More Time

Run away, run away I 'll turn to salt and defile
those hungry eyes, I will obey
Say goodbye, say goodbye I can't deny
I know I might take your life away
Run away, run away run
Angel's said, now I've gone numb
Run away, run away run
Don't look back, cause we 're now done!
Time to lose-and forget
Goodbye, pretend we never met

Zrcadla (Mirrors)

30. ledna 2016 v 23:09 Br3ak Th3 Cod3
Toulám se tímto vybledlým snem
Slyšíš mě, když na tebe volám?
Bylo to zbytečné?
Já jsem pořád stejná
Všechen můj strach a má bolest
Vysvětluje to, co zbylo

Když se ohlížím, mé oči plní pouze prázdná zrcadla
Už není co rozpoznávat
Tak si říkám, že jsem živá
Stále tě slyším (mluvit, tik tak)

Čas tu zamrzl
Cítím, že jsi nablízku
Kéž by tě čas přinesl zpátky
Dovolil ti změnit konec
Napsat všechna slova znovu
A žít, nepředstírat

Když se ohlížím, mé oči plní pouze prázdná zrcadla
Už není co rozpoznávat
Tak si říkám, že jsem živá
I když nejsem, vím, že nejsem...

Mirrors

30. ledna 2016 v 23:05 Break The Code
Roam, in this faded dream
Can you hear me when I scream
To you? Have they been in vain?
I am still the same
All my fear and all my pain
Explain, what remains.

Staring back empty mirrors only feel my eyes
Nothing's left to recognize
So I tell myself that I'm alive
I still hear you (talk, tick, tock)

Time is frozen here (here)
I can feel that you are near (are near)
I wish (I wish) time would take you back (back)
Let you change the end (the end)
Writing all the words again (again)
And live, not pretend

Staring back empty mirrors only fill my eyes
Nothing's left to recognize
So I tell myself that I'm alive
Even though I'm not, I know, I'm not...

Nebe (Heaven)

30. ledna 2016 v 23:04 Br3ak Th3 Cod3
Často to bývá tak, že láska se zaměňuje za něco
Co je sice pravé, ale vždy to bylo mrtvé
A když vysvětlím, proč lásku odmítám
Nedokáže to uvěřit, že jsem něco takového řekl
A nenávistně se rozkřičí

Kdo by mohl soudit oběť, kterou jsem zradila?
Že jsem zabíjela
Bůh je mrtvý
Tak kdo mě teď uslyší, když se modlím?
Tím tichým křikem...

Požádalo mě to, abych šel s tím, a nikdy už mě to nepustilo
Navždy mě bude za zády stopovat stín
Ale když jsem to ignoroval - ani jsem neřekl ne
Tak se láska změnila na nenávist
Která mě ve snech zabila

Kdo by mohl soudit oběť, kterou jsem zradila?
Že jsem zabíjela
Bůh je mrtvý
Tak kdo mě teď uslyší, když se modlím?
Tím tichým křikem do nebe

Spadl jsem na zem, jsem na kolenou (Nebe)
Spadl jsem na zem, vše je pro mě ztraceno, spadl jsem (Nebe)
Jsem navždy ztracen, spadl jsem (Nebe)
Spadl jsem, nebe schovalo klíč

V tomto panství se duše rozplývají
Snáší se dolů, tam, kde smrt hřeje
S tvou dlaní v mé
Najdeme věčnost v podzemí

Kdo by mohl soudit oběť, kterou jsem zradila?
Že jsem zabíjela
Bůh je mrtvý
Neslyšel můj poslední tenký výkřik ve smrti

Heaven

30. ledna 2016 v 22:56 Break The Code
There is such a love so often confused
for something that's real, but it's a always been dead
And when I explain why it's love is refused
it can't believe what I've said, and screams with hatred

Who can judge the victim who I betrayed?
That I was killing
God is dead
Now who can hear when I pray?
This silent screaming…

It asked me to come. It never let go
A shadow at my back trailing eternally
But when I ignored it -- never even said no -
all of the love turned to rage… inside it's dreams killed me

Who can judge the victim who I betrayed?
That I was killing
God is dead
Now who can hear when I pray?
This silent screaming to heaven

I've fallen down, I'm on my knees (Heaven)
I've fallen, all is lost for me, I've fallen. (Heaven)
I've lost now for eternity, I've fallen. (Heaven)
I've fallen, heaven's hid the key

In this domain, souls fade away
Drifting down to where death is warm
So with your hand in my hand
Forever's found underground

Who can judge the victim who I betrayed?
That I was killing
God was dead
He could not hear my last small silent scream in death

We (My)

30. ledna 2016 v 22:50 Br3ak Th3 Cod3
Překlad doplním, až se dostanu k textu (během několika dnů).

We

30. ledna 2016 v 22:50 Break The Code
Text doplním, až se k němu dostanu (během několika dnů).

Vamp (Vamp)

30. ledna 2016 v 22:40 Br3ak Th3 Cod3
Temná vraždící křídla
Královen a králů
Můj nahý vládče
Ten, komu sloužíš
Je ten, koho si zasloužíš
Věděl jsem, že nic takového nemůže existovat
Ale stál jsem přímo vedle tebe

Jsem spojena s nocí
Tolik let žiju bez světla
A lačním po krvi a výkřicích
Odpovědi přichází v slzách
Tam, kde žije jenom strach
Je tak chladno...

Uvnitř jsem tak chladná
Uvnitř jsem tak chladná
Ve věčném ohni

A teď najednou všechno riskuješ
Jenom abys mohl být se mnou
Přibližuješ se ke mě až příliš
Žiješ v nebezpečí
Lákám tě, abys mě zavedl na místo, kterému říkáš domov
A tam tě zabiju
Chci zemřít, abych mohl žít
Dám ti všechnu svou krev
Zahodím vlastní život, abych mohl být s tebou

Toužím... Smrt je tak sladká, orgasmický strach
Že má krev projde studeným varem a já budu...
Když jsi sevřený v mých čelistech, není úniku
Takže jestli mě chceš, musíš obejmout můj stín

Vamp

30. ledna 2016 v 22:32 Break The Code
Dark… slaughtering wings
of queens and of kings.
My naked monarch-
the one you serve
is… what you deserve.
I knew, no such thing
existed, but I
stayed right next-to you.

I'm… one with the night.
For so many years… living without light,
and hungering
for… blood and the cries.
Answering in tears,
where only live fears.
It is so cold…

I'm just so cold inside
I'm just so cold inside
Inside eternal fire…

And now you risk it all for
one chance to be with me.
Approaching me too closely,
You're living dangerously.
Enticing you to lead me back to where you call
your home,
And kill you there.
I want to die so I can live.
I spill my blood-to you I give.
I throw my life away to be - with you.

I long… such a sweet death, orgasmical fear
that my blood will boil cold so I will be…
Locked in the grip of my jaws there is no escape.
(So) if you want me you must embrace… my
shadow.


Malá Nookie

25. ledna 2016 v 21:48 Gallery
Nookie nedávno její rodiče poprosili, aby digitalizovala některé staré rodinné fotografie. S tímhle úkolem jí pomohl MiX, bývalý basák Slot, který se dnes živí jako fotograf, a Nookie se o dvě fotky podělila i s fanoušky. Na fotkách jí je mezi 4 a 5 lety, na první je s rodinným mazlíčkem, na druhé s prvním kazeťákem, který dostala.Můj Anděl (My Angel)

3. ledna 2016 v 20:16
Můj anděl
Z důvodů, které nevidím
Ji pořád potřebuji vedle sebe
Ona má klíč
A když světlo světa ustoupí
V domněnkách najdu odpovědi

A z důvodů, které nedokážu vysvětlit, odlétla do tmy
Ale přesto se mi zdálo, že mi řekla: "Nedělej si starosti, vrátím se."

Osvoboď se, přišel čas
Zachránit mě před tím, co se ze mě stalo
Kdesi v tmách
Bez tvého světla pokušení zvítězilo
Zachraň mě přede mnou
Můj anděli

Můj anděl
Stojí za mnou a radí mi
Předstírá, že mi nic nepřipomíná
Beze zvuku
Ale přísahala jsi, že když budu potřebovat
Stačí jenom zakřičet a uvidím tě

Ale něco se stalo, když jsem to zkusil, protože tehdy zaútočili
Zavřel jsem oči a srazil paty, skutečně jsem slyšel "Vrátím se"?

Refrén

Serafín - šestikřídlý průvodce
Anděl-pojistka, můj satelit
Anděl-průvodce, anděl-DJ
Anděl OK, anděl, co uhasí oheň
Ale dozorce neuhlídal
Milovník miloval, vzal, uletěl
Do vesmíru, ztratil signál kdesi mezi hvězdami
Já to věděl, ale bylo pozdě a ztratil jsem tě

My Angel

3. ledna 2016 v 20:08 Break The Code
My a-angel
For reasons that I cannot see,
still need her right here beside me
She holds the key
And as the world's light regresses,
I find the answers from guesses

And for some reason I cannot explain she flew to the black.
But yet to me it seemed she said don't worry, "I'll be back!"

Break free, the time has come (рефрен: they won, they won)
To save me from what I've become.
Somewhere in the dark
Without your light, temptation won.
Save me from myself
My angel…
Angel
Standing behind me advising
Pretending not to remind me
Without a sound
But you had sworn if I need to
Just cry out then I would see you

But something happened when I tried because that's when they attacked
Closed my eyes and clicked my heels but just heard, "I'll be back!?"

Серафим - шестикрылый гид,
Ангел-предохранитель - мой сателлит
Ангел-путеводитель, ангел - DJ,
Ангел - окей, ангел-огнетушитель... НО
Смотритель - недосмотрел
Любитель любил, взял улетел в астрал
Пропал сигнал где-то в звёздах
Я звал, но было поздно и я тебя потерял
That's when I lost you
When I lost you

Mrtvé Hvězdy (Dead Stars)

3. ledna 2016 v 20:07 Br3ak Th3 Cod3
Padám
Vrať se ke mě, mrtvé hvězdy oslepují život
Kterého ses bál a který jsi zničil
Kdyby ses jen trochu snažil, viděl bys, co ve mě žije
Nikdy se nevzdám

V mé fantazii
Co jen oko dohlédne
Rozhodla ses vkročit
Do mé nekonečné pustiny
A nikdy tě nenapadlo utéct před tak velkou sílou přitažlivosti
Teď jsi vtažená do tohohle šílenství
Do mé reality

Do prázdna, do prázdna, do prázdna (se mnou)

Refrén

Zakrývám slunce, abys nic neviděla
Mé ruce nechtějí tvou krev
Lež se někdy může stát pravdou
Nikdy nebudu svobodný
Jsi tu se mnou, musíš odejít
Než déšť všechno zatopí
Jednoho dne tě to všechno může pohltit
Drž se ode mě dál

Dead Stars

3. ledna 2016 v 20:01 Break The Code
I'm falling
Come back to me, Dead stars are blinding
the live your have feared, and destroyed.
If you would try you could see, what lives inside me
never will surrender…

In my imagination
For as far as I can see
Into my infinite wasteland
You chose to join
And never thought about escaping from so much gravity
Now you're pulled into this madness
My reality

In the void, in the void, in the void, (with me)

Come back to me, Dead stars are blinding
the live your have feared, and destroyed.
If you would try you could see, what lives inside me
never will surrender… to the void

I blind the sun, so you can't see
My hands don't want your blood.
Sometimes a lie can become true
I'll never be free.
You're here with me, you need to leave
Before the rains start to flood
Someday it might consume you
Stay away from me

(Come back to me)
(And destroyed)
(Come back to me)
Come back to me….in the void (You will not surrender)
Come back to me… in the void (I will not surrender)
We will not surrender…to the void
(We will not surrender…to the void)

Ještě Ne (Not Yet)

3. ledna 2016 v 20:01 Br3ak Th3 Cod3
Zdá se, že podzimní listí přestane padat
Jen když zimní vítr zakřičí
Probuzený
(Někdo pronikl do mého života)
Neúprosný
(Někdo mění můj pohled na vlastní život)
Když se rozbřesk vzdá všeho denního světla
Stane se něčím ještě více nevídaným
Soumrak...
(Někdo v mém životě cvaknul jiným vypínačem)
...Je nekonečný

Když utíkáme ke světlu před sny, které se zvrhly
Předpokládáme, že se brzy dočkáme odpovědi
(Při útěku očekáváme, že přijdou odpovědi)
Ale dospěje až ke konci, a jediné, co dostaneme
Jsou slova, která nás nezlomí, ještě ne, ještě ne

Hodíš si mincí a doufáš, že osud
Se na tebe usměje, tak jako předtím
Ale bohužel...
(Někdo mi brání získat v životě to, co chci)
Je to frustrující
(Někdo předstírá, že v mém životě nefiguruje)
Některá slova pronikají tak hluboko do mého srdce
Že dokážou zajet až do morku kostí
Úplně
(Někdo mi dává vinu za můj život)
Nemá to konce
(Někdo mě zaprodává, nutí mě platit vlastním životem)

Refrén

Můj tichý protivník
Mě zasahuje jako smršť
Mé výkřiky umírají blízko vytyčeného cíle
Navždy zde leží, neznámé
Až se všechny rány otevřou
Z těch stehů na mých očích
Které jsem si zašil sám
Teprve tehdy zemře i můj strach

Refrén

Co bylo řečeno a co bylo učiněno
Bude utopeno tím, co zapomeneme

Najdeme odpověď, ale ještě ne, ještě ne

Mé výkřiky umírají blízko vytyčeného cíle
Nezbylo nic než lítost

Slova, která nás nezlomí, ještě ne, ještě ne

Not Yet

3. ledna 2016 v 19:45 Break The Code
It seems the raining leaves of autumn
only stop when winter winds will scream
Awakened...
Someone's penetrated into my life.
Relentless.
Someone's altering how I see my life.
When dawn surrenders all the light of day
becoming something more unseen,
the twilight...
Someone flipped another switch in my life.
is endless.
Someone that I trusted is controlling my life.

When we run to the light, from these dreams that went wrong
We expect an answer will soon come along.
(We escape expecting answers to come along.)
But we reach the end and / all we're able to get
the words that break us / not yet, yet, yet
(are the words that break us not yet yet yet)

You throw the dice and hope that fate will
smile down on you, like it did before
but sadly...
Someone keeps me from what I want in my life
frustrating...
Someone pretends that they're not in my life
Some words pierce into my heart so deeply
that they can / cut me to the core
completely...
Someone shifts the blame onto me for my life.
unending.
Someone sells me out making me pay with my life.

My silent adversary
hits me just like a cyclone
My screams die near the target
forever they lie unknown.
When all these wounds will open
the stitches on my eyes
that I sewed up on my own
finally is when all this fear dies.

What's said and what is done get
drowned out by what we forget.

We'll find an answer but not yet yet yet

My screams die near the target
finding nothing left but regret.

The words that break us not yet yet yet yet